Επικοινωνία

Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση

Τηλέφωνα: 2613-019948, Fax: 2613-019948

e-mail: periodiko@inpatra.gr